نقش ارزش ها در فرایند توسعه اقتصادی
30 بازدید
محل نشر: معرفت » بهار 1378 - شماره 28 » (13 صفحه - از 18 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه مجموعه سنّت ها، نظرات و شیوه های تفکر را که رفتار اجتماعی افراد مبتنی بر آن هاست، «ارزش های اجتماعی» (Social Values)می نامند. از آن جا که رفتار اقتصادی هر کس به عنوان جزئی از اعمال فردی و اجتماعی او، از افکار، اعتقادات و ارزش های مورد نظر آن شخص سرچشمه می گیرد و علل و انگیزه های رفتار او از ویژگی هایی که سازنده شخصیّت انسان است و رفتار او را تحت تأثیر قرار می دهد، نشأت می گیرد، لذا، «توسعه فرهنگی» یکی از پیش نیازهای مهم «توسعه اقتصادی» به شمار می رود. توسعه با مسائل اخلاقی و ارزشی جامعه پیوندی نزدیک دارد و بسیاری از صاحب نظران در زمینه توسعه، برآنند که شکست سیاست های توسعه در بیش تر کشورهای جهان سوم دقیقاً به این دلیل بوده که عوامل غیر اقتصادی؛ یعنی: ارزش ها، انگیزه ها، طرز تفکرات و به طور کلی، ویژگی ها و شرایط روحی آن جوامع مورد توجه قرار نگرفته و برای افزایش تولید ملّی و بالا بردن سطح اشتغال و حل مشکلات صرفاً متغیرهای اقتصادی مانند پس انداز، سرمایه گذاری و نرخ های ارز در نظر گرفته شده است. گوردن آلپورت، روان شناس معروف امریکا، در زمینه نقش نظام ارزشی در شخصیت و زندگی انسان می گوید: «می دانیم که انسان بالغ و سالم تحت سلطه و نفوذ نظام ارزشی خود رشد می کند و حتی اگر نیل به آرزو، هرگز به طور کامل میسّر نگردد، او انجام آن را آرزو می کند و مطابق با چنین نظامی، ادراکات خود را بر می گزیند، به وجدان خویش مراجعه و از بروز رفتار نامناسب جلوگیری می کند، رشته عادات ناسازگار را فرو می نشاند و عادات هماهنگ با تعهد خود به وجود می آورد.»([1]) از این رو، ارزش ها و باورهای فرهنگی حاکم بر جامعه و به طور کلی، جهان بینی و اعتقادات مذهبی افراد نقش تعیین کننده ای در رفتار اقتصادی آنان و روند توسعه و میزان آن دارد. ارزش های یک جامعه فراتر از توسعه اقتصادی جهت گیری و نتایج توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد و سرمایه انباشته شده مادی و انسانی در اختیار ارزش ها و اعتقادات جامعه می گذارد. اما این که چگونه یک جامعه، توسعه اقتصادی را با ارزش های خود بیامیزد بستگی به تعریفی دارد که از «حیات» ارائه می دهد و حدّی که میان مادیّت و معنویت قایل است....